Gia sư Tiếng Nhật

Tư vấn học TIẾNG Nhật

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Biến âm trong tiếng Nhật

Các từ trong tiếng Nhật khi biến âm thường được chuyển thành âm đục hoặc có thêm âm ngắt. Hôm nay các bạn cùng Giasutiengnhat.net tìm hiểu về một số quy tắc biến âm trong tiếng Nhật nhé.

Nhanh tay note lại để học mỗi ngày nhé.

1. Âm đục
– Hàng: か、き、く、け、こ
Âm đục: が、ぎ、ぐ、げ、ご (ga, gi, gu, ge, go)
– Hàng: さ、し、す、せ、そ
Âm đục: ざ、じ、ず、ぜ、ぞ (za, ji, zu, ze, zo)
– Hàng: た、ち、つ、て、と
Âm đục: だ、ぢ、づ、で、ど (da, dzi, dzu, de, do)
– Hàng: は、ひ、ふ、へ、ほ
Âm đục: ば、び、ぶ、べ、ぼ (ba, bi, bu, be, bo)
ぱ、ぴ、ぷ、ぺ、ぽ (pa, pi, pu, pe, po)

2. Âm ngắt: là các âm có つ nhỏ ở giữa từ (つ, ツ )

3. Một số cách biến âm cơ bản

a, Nếu âm sau cùng của chữ kanji thứ nhất là 「く」, chữ đầu tiên của kanji thứ hai thuộc hàng 「か」thì 「く」sẽ biến thành âm「っ」nhỏ

Ví dụ: Quốc gia: 国(こく)+家(か):こっか
Trường học: 学(がく)+校(こう):がっこう
Phục hưng: 復(ふく)+興(こう):ふっこう

b, Hàng HA, khi theo sau âm つ thì つ sẽ biến thành つnhỏ, âm hàng HA sẽ biến thành âm hàng PA

Ví dụ: Hoạt bát, sôi nổi: 活(かつ)+発(はつ):かっぱつ
Lập pháp: 立(りつ)+法(ほう):りっぽう
Ngày tháng: 月(がつ)+日(ひ):がっぴ

c, Âm hàng KA khi theo sau âm ん thì sẽ biến thành âm hàng GA (âm đục)

Ví dụ: Tầng 3: sa + n + kai -> sangai
Tầng mấy: na + n + kai -> nangai

d, Âm ん
– Chữ tiếp theo sau thuộc hàng TA, DA, RA, NA thì ん sẽ được đọc là N
Ví dụ: Phản đối: ha + n + ta + i -> hantai
Cả người, toàn thể: ze + n + ta + i ->zentai

– Chữ tiếp theo sau thuộc hàng BA, PA, MA thì ん sẽ được đọc là M
Ví dụ: Báo: shi + n + bu + n -> shimbun
Bút chì: e + n + pi + tsu -> empitsu

– Chữ tiếp theo sau thuộc hàng KA, GA thì ん sẽ được đọc là NG
Ví dụ: Điện: de + n + ki -> dengki

Khỏe mạnh: ge + n + ki -> gengki


TRUNG TÂM TÀI NĂNG TRẺ

NHẬN DẠY TIẾNG NHẬT TẠI NHÀ

HOTLINE: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT


Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.