Gia sư Tiếng Nhật

Tư vấn học TIẾNG Nhật

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Từ vựng

① 費 || PHÍ || ひ
<I>. 費用 || PHÍ DỤNG || ひよう ||Chi phí
<II> . 消費者TIÊU PHÍ GIẢ || しょうひしゃ ||Người tiêu dùng
<III> . 旅費 || LỮ PHÍ りょひ || Chi phí du lịch
<IV> . 会費 ||HỘI PHÍ || かいひ|| Hội phí

②期 ||KỲ || き
<I> .期間 || KỲ GIAN ||きかん || Khoảng thời gian
<II>. 定期券 || ĐỊNH KỲ KHOÁN || ていきけん || Vé định kỳ
<III> 長期 || TRƯỜNG KỲ || ちょうき || Thời kỳ dài
<IV> . 短期 || ĐOẢN KỲ || たんき || Thời kỳ ngắn

③限 || HẠN || げん/かぎ・る
期限 || KỲ HẠN || きげん|| Kỳ hạn
限度|| HẠN ĐỘ || げんど || Giới hạn
限る || HẠN || かぎる|| Giới hạn
限定 || HẠN ĐỊNH || げんてい || Hạn định

④製 || CHẾ || せい
~製 || CHẾ || せい || Làm tại, ở
製品 || CHẾ PHẨM || せいひん || Sản phẩm

⑤造 || TẠO ぞう/つく・る
製造 || CHẾ TẠO || せいぞう || Chế tạo, làm ra
造る || TẠO || つくる ||Chế tạo, làm ra

⑥賞 || THƯỞNG しょう
賞 || THƯỞNG || しょう Giải thưởng, phần thưởng
賞味期限 || THƯỞNG VỊ KỲ HẠN || しょうみきげん ||Kỳ hạn sử dụng tốt nhất
賞金 || THƯỞNG KIM || しょうきん || Tiền thưởng
賞品 || THƯỞNG PHẨM || しょうひん || Sản phẩm thưởng. giải thưởng

⑦法 || PHÁP || ほう
方法 || PHƯƠNG PHÁP || ほうほう || Phương pháp
文法 || VĂN PHÁP || ぶんぽう || Văn phạm

⑧温 || ÔN || おん/あたた・かい
温度 || ÔN ĐỘ || おんど || Nhiệt độ
気温 || KHÍ ÔN || きおん || Nhiệt độ
温かい || ÔN ||あたたかい Ấm
常温 || THƯỜNG ÔN || じょうおん|| Nhiệt độ thông thường1.要 :yêu, yếu   yêu cầu; chủ yếu ||必要(ひつよう):cần thiết
要る(いる):cần
2.冷 :lãnh lạnh, lãnh đạm || tsume.tai/rei/sa.meru
冷たい(つめたい):lạnh (dùng với đồ vật)
冷房(れいぼう):máy lạnh
冷める(さめる):làm lạnh, làm nguội
3.蔵 :tàng bảo tàng, tàng trữ, tàng hình || zou
冷蔵庫(れいぞうこ):tủ lạnh
4.凍 :đông đông lạnh
凍る(こおる):đóng băng; bị đóng băng, kết băng
冷凍庫(れいとうこ):thịt đông
5.庫 :khố kho, xa khố, kim khố || ko
金庫(きんこ):két bạc, kho bạc, ngân khố
車庫(しゃこ):nhà để xe
6.召 :triệu triệu tập || me.shi
召し上がる(めしあがる):ăn(kính ngữ của 食べる(たべる))
7.保 :bảo bảo trì, bảo vệ, đảm bảo || ho
保存する(ほぞんする):giữ lại
8.存 :tồn tồn tại, bảo tồn, ôn tồn || zon
ご存じ(ごぞんじ):biết(kính ngữ của 知る(しる))
ご存じません(ごぞんじません):không biết
9.必 :tất tất nhiên, tất yếu || kanara.zu/hitsu
必ず(かならず):nhất định
必要(ひつよう):cần thiếtHỌC GIA SƯ TIẾNG NHẬT TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
WEB: www.giasutiengnhat.net         
Đc: C7b/137 đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, Gần Q.8
Email: giasutainangtre.vn@gmail.com
Yahoo:muot0575


Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.